קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע. להלן סכומי האגרות:

 

אגרת בקשה – 21 ₪.

אגרת טיפול – 32 ₪ לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית, בכל הקשור באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה.

אגרת הפקה – 0.21 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, 2.67 ₪ לדיסק מחשב.

התחייבות לשאת בתשלום האגרות – המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה (21 ₪) ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 160 ₪. בכל מקרה בו עלות הטיפול הכוללת תעלה על 153 ₪ והממונה על יישום חוק חופש המידע במוריה יסבור כי הטיפול בבקשה מצריך סכום גבוה מסכום זה, רשאי הממונה לדרוש ממבקש הבקשה את הסכום הנוסף. במקרה זה, המשך הטיפול בבקשה תבוצע רק לאחר אישורו של המבקש.

 

פטור מתשלום

במקרים בהם המידע המבוקש ייכנס בגדר המקרים המנויים מטה, המבקש יהיה פטור מתשלום אגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.

  • מידע אישי – מידע שאדם מבקש על אודות עצמו או זכויותיו.
  • מידע שמבקש נציג  עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות או חברה לתועלת הציבור הפועלות לקידום מטרה ציבורית.
  • אדם המבקש מידע הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי.
  • אדם אשר אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה כהגדרתה בתקנות חופש המידע אגרות תשנ"ט-1999.

פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הוא מעבר ל- 3 השעות הניתנות במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).

 

את האגרה ניתן לשלם באמצעות המחאה לפקודת מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של החברה.

 

אמצעי התשלום

מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, ישלח את בקשתו בצירוף המחאה ע"ס 21 ₪, אל הממונה על יישום חוק חופש המידע – עו"ד ירון סדן, מנהל אגף חוזים ומכרזים, מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ. הלני המלכה 9   ירושלים, טלפון: 077-8901830 פקס:   02-6277158; דוא"ל: avitalm@moriah.co.il.

 

או

באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של חברת מוריה: בנק הפועלים, סניף 436, מספר חשבון 300230 (לציין בגין אגרת בקשת חופש המידע). יש לצרף את אישור האסמכתא בגין ביצוע העברה הבנקאית, לבקשה.

 

הבקשה תטופל בכפוף לתשלום האגרות וצירוף התחייבות המבקש לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 160 שקלים חדשים.

 

Call Now Button צרו איתנו קשר